ก้าวต่อไปของการพัฒนางานอาชีวอนามัยไทยสู่สากล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวความร่วมมือระดับชาติ/นานาชาติ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญจาก Yonsei University ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Thailand Occupational Health Challenge in 2010s and the Role of University in Formal and Informal Industries” อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับสถาบันวิชาการระดับนานาชาติ ณ Yonsei University college of Medicine มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพจัดเป็นอันดับ 190 ของโลก ในปี 2013-2014 โดย Time Higher Education ในกิจกรรมครั้งนี้ Prof.Dr.Jaehoon Roh Dean of Graduate School of Public Health, Yonsei University และ Prof.Dr.Kyung Jong Lee, Department of Occupational and Environmental Medicine, Ajou University Medical Center, ได้ให้เกียรติต้อนรับและร่วมการสัมมนาในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กว่า 50 คน

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 424 ครั้ง