สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวอบรม/สัมมนา

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทางสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีกิจกรรม อบรมทักษะการจัดเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักวิชา E3B ให้กับคณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร และการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการแพทย์แผนจีน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภาสกิจ วัณนาวิบูล อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และอาจารย์กฤษฎา วัฒนศักดิ์ รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรในโครงการครั้งนี้ด้วย

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 706 ครั้ง