กกท. ผนึกกำลัง ม.แม่ฟ้าหลวง ร่วมพัฒนาวิทย์กีฬา ก้าวสู่กลุ่มผู้นำกีฬาเอเชีย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทาง วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ระหว่าง กกท. กับ ม.แม่ฟ้าหลวง ณ ห้องคำมอกหลวง ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565
.
ดร.ก้องศักด ยอดมณี กล่าวว่า วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนให้การพัฒนากีฬาเป็นไปอย่างมีระบบ รวมถึงการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาทั้งประเทศ กกท. จึงจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่มีศักยภาพ และความพร้อมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาที่มีทั้งองค์ความรู้ และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
.
โดยการประสานความร่วมมือในการดำเนินการ และเป็นแกนหลัก ในการผลักดันให้มีการพัฒนางานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ไปใช้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และสมรรถภาพทางกีฬาของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงพัฒนากิจกรรมทางวิชาการให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ ก้าวขึ้นเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาในระดับเอเชีย
.
ขณะที่ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ กล่าวว่า ม.แม่ฟ้าหลวง มีความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ และด้านอื่นๆ ร่วมกับ กกท. ทั้งนี้ เพื่อพัฒนางานด้านการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนและประเทศชาติต่อไป
.
โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาทางด้านวิชาการ การร่วมมือในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พร้อมทั้ง ร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
.
จากนั้น เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต (MOA) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ระหว่าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล คณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
.
โดยการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต (MOA) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ระหว่าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.
.
ขอบคุณข่าวจาก :
มติชน https://bit.ly/33nH9cZ

sportexpress https://bit.ly/3tA5TJS

 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen |