แบบฟอร์มระบบกลไก

  1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา
  2. ขอแก้ไขข้อมูลในตารางสอนตาราง Class and Examination Schedule Change Request Form
  3. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกิน/ต่ำกว่ากำหนด Request Form for Register More/Less Credits than those Stipulated
  4. คู่มือมาตราการ Green Office
  5. คู่มือการใช้ Google Classroom

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media