กายภาพบำบัดอาจารย์ อรณิช วิมลรัตน์
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
อีเมล oranich.vim@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6923อาจารย์อนงค์นาถ มีอินถา
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ anongnad.mee@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6911อาจารย์คทาวุธ ผิวจินดา
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ katavut.phi@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6091อาจารย์อ้อมขวัญ ทิมินกุล
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ aomkhwan.tim@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6911อาจารย์กิจชนะ แก้วแก่น
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ kitchana.kae@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6911อาจารย์ ดร.ฉัตรชฎา สุตาลังกา
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ chatchada.sut@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-9602อาจารย์กนกทิพย์ สว่างใจธรรม
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ kanokthip.saw@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6921อาจารย์ ดร.เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ ekalak.sit@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6913ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิศรุต บุตรากาศ

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ vitsarut.but@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6826อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ แก้วดวงดี
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ petcharat.kea@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6911อาจารย์ ดร.พัฒนสิน อารีอุดมวงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ pattanasin.are@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6924อาจารย์วิลาวัณย์ ไชยอุต
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ wilawan.chai@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6911อาจารย์เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ benjamaporn.han@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6902อาจารย์พลอยไพลิน นามกร
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ ploypailin.nam@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6923อาจารย์ญาดานุช บุญญรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ yadanuch.boo@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6924อาจารย์จรรยา ชวดทอง
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ janya.chu@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6924อาจารย์ณิศศา อัศวภูมิ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ nitsa.pha@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6912อาจารย์อัมพา พุ่มโพธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ ampha.pum@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6911อาจารย์ ดร.สุจิตรา กล้วยหอมทอง
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ sujitra.klu@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6911

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media