การแพทย์แผนไทยประยุกต์อาจารย์ ดร.พท.ป. ปราวรี ภูนีรับ
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
อีเมล pravaree.phu@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6894อาจารย์วาสนา เนตรวีระ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ vassana.net@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6896อาจารย์ธัญญรัตน์ เทพคำปลิว
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ tanyarath.tap@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6985อาจารย์ ดร.ชาครีย์ วัฒนศิริ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ chakree.wat@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6899อาจารย์ศิริกูล กล่ำกูล
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ sirikool.klu@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6985อาจารย์ปณดา รามไพบูลย์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ panda.ram@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6896อาจารย์สรญา จำปาคำ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ sorraya champakam
ติดต่อ 0-5391-6824ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล์ rawiwan.cha@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-7616อาจารย์ ดร.ภนิดา วามนตรี
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล phanida.wam@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6897อาจารย์ฤทธิชัย พิมปา
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล ritichai.pim@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6829อาจารย์สิริกานต์ มุกข์ดา
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล sirikan.muk@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6827อาจารย์ไสว หวานเสร็จ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล sawai.wan@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6897อาจารย์ ดร.อัญญาชุลี กนกพิชญไกร
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล aunyachulee.gan@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6899อาจารย์ปภัชญา พาอ่อนตา
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล prapatchaya.pao@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6897อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ดวงยอด
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล thidarat.dua@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6894อาจารย์กฤตภาส ไพเราะ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล krittapat.pha@mfu.ac.th
ติดต่ออาจารย์จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล -
ติดต่อ -อาจารย์ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล nawatpong.cha@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6897อาจารย์นันทกานต์ ชินอัครวัฒน์
(ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล nanthakarn.chi@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6897อาจารย์พรนเรศ ทวีโครต (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล pornnarez.tha@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6897

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media