การแพทย์แผนจีนอาจารย์ พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
อีเมล sulakkana.noi@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6821อาจารย์ พจ.สิทธิโชค วาดพิมาย
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล sitthichock.vad@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6908อาจารย์ พจ.อัสมี จีณารงค์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล ausmee.jee@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6905อาจารย์ พจ.พีรนันท์ พัฒนมงคล
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล peeranan.pat@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6905อาจารย์ พจ.ธาวิณี ช่วยเอื้อ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล thawinee.chu@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6905อาจารย์ พจ.ปิยาพัชร ทองปลิว
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล piyapach.tho@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6908อาจารย์ พจ.นครทรัพย์ หล่าวเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล nakornsub.law@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6907Miss Wu Jiangiun
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล
ติดต่ออาจารย์ พจ.สุทธิเกียรติ อุดมเมธาภรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล sutthikiat.udo@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6821อาจารย์ พจ. กัญญภัทร อภิวงศ์ศรีชัย
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล kanyaphat.api@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6821อาจารย์ พจ.ศิรประภา วีระพัฒนานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล siraprapa.vee@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6821อาจารย์ พจ.กิตติภูมิ เรืองระวีวัฒน์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล kittiphum.rua@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6821

วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media