สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์และสารสนเทศสุขภาพ

อาจารย์ ดร.วุฒิชัย นาชัยเวียง
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
อีเมล woottichai.nac@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6913
ห้องทำงาน E3B-405

 

อาจารย์ ดร.วิภพ สุทธนะ
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล wipob.sut@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6913
ห้องทำงาน E3B-405

 

อาจารย์ ดร.นิเวศน์ กุลวงค์
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล niwed.kul@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6913
ห้องทำงาน E3B-405

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จงกล สายสิงห์

ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล jongkon.sai@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6913
ห้องทำงาน E3B-405

 

อาจารย์ ดร.ประภาพรรณ เหล็กงาม
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล prapapun.lec@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6913
ห้องทำงาน E3B-405

 

อาจารย์ ดร.ศศิธร  ชูศรี
ตำแหน่ง อาจารย์สำนักวิชา
อีเมล sasitorn.chu@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6913