อัตลักษณ์ประจำสำนักวิชา

เอกลักษณ์สำนักวิชา
“ขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน”

อัตลักษณ์สำนักวิชา
“คิดเชิงระบบเป็นนิจ มีจิตสาธารณะ มีทักษะการจัดการสุขภาพแบบมืออาชีพในระดับสากล”

VIDEO LINKS

Knowledge Management

School's Activity


Health Science on
Social Media